Продължете към съдържанието

Глобални предизвикателства пред човечеството

В тази малка книжка са събрани две лекции, темите на които на пръв поглед не са пряко свързани, но това впечатление изглежда измамно, тъй като ние живеем върху една вечно променяща се планета с интензивна вътрешна динамика, активна атмосфера и биосфера. Всички съществени промени в земната динамика се отразяват в различна степен и на живите организми – прекрасния свят на животните и растенията. Двете теми засягат жизнени проблеми за бъдещето на човечеството. Те са много сложни по същество и са глобални по мащаб. От една страна, сложният строеж и активната динамика на Земята са предизвикателство пред човека. От друга страна, ускорението на еволюцията е глобална реалност, срещу която никой не може да се изправи. Еволюцията на неорганичната природа, на организмовия свят и на обществото са последователни и често свързани етапи от общата еволюция на света около нас. Много от ускорителните тенденции в еволюцията на живия свят и на обществото стават опасни за планетата и за човечеството, защото не се разбира тяхната същност. Мнозина се питат: „Към какъв свят отиваме? Засега новият световен ред, който се оформя, е такъв, какъвто никой не го желае“. Това са нови, големи предизвикателства пред човечеството, които изискват широко и балансирано образование, мъдрост в управлението и грижа за опазване на околната среда и равновесието в естествените екосистеми.

Източник: Хеликон

Във второто издание на “Глобални предизвикателства пред човечеството” е включена трета лекция, в която се разглежда съвременното състояние на планетата в светлината на геоложката история на Земята и се посочват основните заплахи, които тегнат над съвременното човечество. Защото знанията за дългата, сложна и динамична история на нашата планета, както и за еволюцията на организмите върху нея позволяват да се очертаят общи закономерности, които са много важни за изграждане на солидни знания за нашия космически дом и за преценка на сегашното състояние на биосферата.
Трите академични лекции са самостоятелни тематични единици, но са свързани с един обект – Земята, разгледана в три разреза: строеж и динамика, основни закономерности на биологичната еволюция с акцент върху ускорението на еволюционния процес и съвременното състояние на планетата, проблемите с ресурсите ѝ, климатичните промени и бъдещето на човечеството с дилемата: с кораб към други планети или повече грижи за собствения космически дом и биосферата – това невероятно творение на биологичната еволюция.

Източник: Store bg

Вашият коментар