Продължете към съдържанието

Щрихи по житейската пътека

НОВАТА КНИГА НА АКАДЕМИК ТОДОР НИКОЛОВ – „ЩРИХИ ПО ЖИТЕЙСКАТА ПЪТЕКА“

Академик Тодор Николов представи новата си книга „Щрихи по житейската пътека“ на 18 май 2016 г. в Големия салон на БАН. Събитието събра българската академична общност и стана повод да се чуят много ценни и вълнуващи отзиви за книгата и за нейния автор.

Книгата е абтобиографична, но читателят неусетно се оказва въвлечен не просто в историята на един достоен живот, а и в историята на развитието и разцвета на геологията, стратиграфията и палеонтологията в България. Това са разкази за избора, който прави ученият, за удовлетворението от работата, за радостта да си преподавател и за осмисления чрез науката живот.

Научаваме как роденият на 26.02.1931г. в с. Варана, Плевенска област, Тодор Николов израства с много любов към своите близки и към природата на родния си край. С топлота авторът разказва за влиянието, което оказват върху него кръстникът му поетът Иван Кръстев и неговите учители. Научаваме за избора да следва геология и за неговите бележити преподаватели в Софийския университет, като акад. Еким Бончеви и др. Научаваме още за това как е създадена Учебната база на Софийския университет в гр. Елена и Музея по палеонтология към нея, както и защо един залив на Антарктида носи името на акад. Николов.

В книгата са намерили място и негови избрани статии, есета, размисли и пътеписи, както и много снимки и документи. Академик Тодор Николов, преминава дълъг изследователски път, който започва с работата му в Геологическия институт на БАН през 1957 г., продъл-1957 г., продължава през специализация в Съветския съюз, стаж във Франция, дългогодишна съвместна работа с френски и други учени както и работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Навсякъде научните му постижения водят след себе заслужено признание и забележителен академичен авторитет и растеж. През 1994 г. той е удостоен с почетна академична степен Doctor honoris causa на Университета „Пол Сабатие“ в Тулуза. През периода 1980–1987 г. е професор и зам.-ректор на Софийския университет. През 1997 г. става „академик„ (дейст-вителен член) на БАН, а от 2001 до 2009 г. е Председател на отделението по природо-математически и инженерни науки при Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

Автор е на над 320 научни и научно-популярни публикации. Носител е на редица академични награди и отличия. В книгата си акад. Тодор Николов казва за своите постижения следното: „Не съм правил дългосрочни планове със запис на целите, които трябва да БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ •BULGARIAN ACADEMY OFSCIENCESПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 •PROBLEMSOFGEOGRAPHYСофия • 2016 •Sofia124постигна.

Казано накратко: работех по интересни теми и перспективни научни направления и тази работа се оказа ползотворна…“.

По своята „житейска пътека“ акад. Николов среща много и различни хора. За тях той разказва с внимание, уважение и благодарност, независимо дали става дума за неговите учители, приятели, колеги или студенти. Любовта на автора към семейството, към науката и към хората свързва страниците на тази толкова богата на мисли и чувства книга и кара читателя да се чувства съпричастен към написаното.

В периода от 2004 до 2009 г. акад. Тодор Николов е гост-професор в Географския институт при БАН и член на Научния съвет на института. Със спомена за съвместната ни работа и с благодарност за споделената мъдрост през годините, днес ние, неговите колеги от департамент География при НИГГГ сме щастливи да разгърнем тази книга и да открием в нея един добър пътеводител за начина, по който ученият може да върви достойно по „житейската пътека“, проправяйки и пътя на идващите след него.

Марияна Николова

Вашият коментар