Продължете към съдържанието
акад. Тодор Георгиев Николов, професор, доктор на геолого - минералогическите науки,
Doctor honoris causa – Université Paul Sabatier, Toulouse, France
За мен

Роден съм на 26.02.1931 г. в с. Варана, Плевенска област.

Образование
Началното си образование получих в родното си село и в с.Градище, а гимназия завърших в гр. Левски през 1949 г. Висше образование по геология завърших в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ през 1955 г.

Специализации 
СССР (1960 г.);
Франция (1968).

Научни степени

Кандидат на геолого-минералогическите науки (1967 г.; сега =

“доктор“); Доктор на геолого-минералогическите науки (1984 г.).

Почетна научна степен
Doctor honoris causa, Université Paul-Sabatier,
Toulouse, France (1994).

Научни звания
Младши научен сътрудник в Геологическия институт при бАН (15.01.1957 – 15.02.1968).
Старши научен сътрудник в Геологическия институт при БАН (16.02.1968 – 31.08.1970).
Доцент в СУ “Св. Климент Охридски” (1.09.1970 – 1.07.1979).
Професор в СУ “Св. Климент Охридски” (2.07.1979 г.).

Академични звания

Член-кореспондент на БАН (14.11.1984).
Академик (действителен член) на БАН (4.06.1997 г.)

Работа в Комитета по геология
Геолог в Балкански проучвателен район (4.06.1955 – 14.01.1957).

Работа в Българската Академия на науките
Младши научен сътрудник в Геологическия институт (15.01.1957 – 15.02.1968).
Старши научен сътрудник (16.02.1968 – 30.08.1970).
Член на Президиума на БАН (1988 – 1991).
Професор в Геологическия институт (1.06.1996 г.-31.12.2003 г.).
Ръководител на секция Палеонтология и стратиграфия в Геологическия институт на БАН
(26.10.1999 г. –31.12.2003).
Председател на Отделението по природо-математачески и инженерни науки при
Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (18.07.2001 г.–19.02.2009 г. ).
Гост-професор в Географския институт на БАН (2.03.2004 г. – 31.01.2009 г.).

Работа в Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Доцент (1.09.1970 – 1.07.1979 г.).
Професор (2.07.1979 – 31.05.1996 г.).
Ръководител на катедра Палеонтология (1.01.1973 -30.09.1991).
Ръководител на катедра Геология и Палеонтология (1.10.1991-30.03.1993 г.).
Зам.декан на Геолого-географския факултет (1.10.1972 – 30.09.1979).
Декан на Геолого-географския факултет (1.10.1979 – 31.05.1980).
Зам.ректор на Софийския университет (1.06.1980 – 30.04.1987).
Член на Академическия съвет на Софийския университет (1979 – 1989).


Различни други функции

Член на Националния комитет по геология (от 1973 г.).
Председател на Националния комитет по геология (от 1992 г. -2009 г. ).
Член на Националния комитет по Международната програма за геоложка корелация (1975
– 1989).
Зам.председател на Националната комисия по стратиграфия (1979 – 1987).
Председател на Националната комисия по стратиграфия (1987-2002).
Член на Научния съвет на Геологическия институт при БАН (1968 – 1993; 1995 -2010 г.).
Председател на Научния съвет на Геологическия институт при БАН (18.05.2004 г.– 26
ноември 2010 г. )
Член на Факултетния съвет на Геолого-географския факултет (1970 – 1993).
Член на Научната комисия по геологически и географски науки при ВАК (1980 – 1987).
Председател на Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет с
ранг на зам.-министър (1987 – 1990).
Председател на Специализирания научен съвет по геологически науки при ВАК (1995 –
1998).
Член на СНС по геологически науки при ВАК (1978 – 1987; 1995 – 2006 г.).
Член на Съвета по наука и висше образование при МОНТ (1995 – 1998 г. ).
Член на Управителния съвет на Националния фонд “Научни изследвания” (1996-1999 г.).
Председател на Програмния съвет на Българския Антарктически институт (1998 – 2007 г.)
Член на Научния съвет на Географския институт при БАН (23.09.2004 г. – 25.06.2010 г.)
Член на Президиума ва Висшата атестационна комисия (2006 – 2011 г.)
Член на Научния съвет на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (28.10.2010 г.- )

Участие в ред колегии
Член на редколегията на Трудове върху геологията на България, серия стратиграфия и
тектоника (1963 – 1967).
Член на редколегията на Известия на Геологическия институт при БАН, серия
стратиграфия и литология (1967 – 1970).
Секретар на редколегията на Списание на Българското геологическо дружество (1968 –
1970).
Главен редактор на Списание на Българското геологическо дружество (1980 – 1982; 1998 –
2000).
Член на редколегията на Списание “Природа и знание” (1985 – 2000 г.).
Член на редколегията на Списание “Природа” (1986 – 2000 г.).
Главен редактор на Списание “Палеонтология, стратиграфия и литология” (1990 – 1993).
Главен редактор на поредицата “Фосилите на България” (1990 – 2004 г.).
Член на Редакционния съвет на Сп. Geologica Вalcanica (от 1995 г. – ).
Член на Редакционния съвет на “Доклади на БАН“ (1996 – 2004 г. ).
Член на Редакционната колегия на “Доклади на БАН“ (2004 – 2006 г.).
Главен редактор на Сп. “Доклади на БАН (от юни 2006 – )
Членство в международни научни комисии и работни групи:
Член, International Subcommission on the Jurassic/Cretaceous Boundary (since 1982-2002).
Член, Tethyan Working Group on Cretaceous Stratigraphy (since 1982-2004).
Ч л е н с т в о в научни дружества:
Член на Българското геологическо дружество (от 1955 г.).
Член на Българското природоизпитателно дружество (от 1962 г.).
Редовен член на Френското геологическо дружество (от 1968 г.).
Член на Асоциацията на геолозите от Парижкия басейн (от 1968 г.).
Член на Съюза на учените в България (от 1957 г.).
Член-основател на Българското екологическо дружество (1999 г.).
Член на National Geographic Society, USA (2007 г.).
Член на Консултативния съвет на Българското географско дружество (3.12.2016 г.).

Отличия
Чуждестранен почетен член на Френското геологическо дружество (Membre-Associé
étranger de la Société géologique de France (от 6.03.1978 г.).
Награда за наука на СНР в България за 1978 г. (за книгата Биостратигрфия).
Награда на СНР в България за 1984 г. (за книгата „Дългият път на живота“).
Награда на БАН – СУ в областта на науките за Земята за 1988 г. (за книгата “The
Mediterranean Lower Creaceous”).
Награда на БАН в областта на науките за Земята за 1994 г. (в колектив, за геоложката
карта на България, М. 1:100000).
Doctor Honoris Causa, Университет “Пол Сабатие”, Тулуза, Франция 1994 г. (за
фундаментални приноси в областта на палеонтологията и стратиграфията и за съвместни
изследвания с френски учени в областта на геологията на Средиземноморския пояс).
Почетен член на Сръбското геологическо дружество (2001).
Почетен член на Българското геологическо дружество (2005).
Член на АМОПА (AMOPA – Association des members de Palmes académiques, France)

Носител на:
– Юбилеен медал на Унгарския Геологически институт (1976 г.).
– Почетен медал на Карловия университет в Прага (1980 г.).
– Орден “Кирил и Методий” I ст. (1982 г.)
– Почетен медал на Университета “Ян Пуркине” в Бърно (1983 г.).
– Почетен медал на Университета “Йотвьош Лоранд” в Будапеща (1985 г.).
– Юбилеен медал на Атинския университет (1987 г.).
– Почетен медал на Южноилинойския университет САЩ (1987).
– Юбилеен медал “Св. Климент Охридски” (1988).
– Юбилеен медал на Всесъюзния Геологически институт, Санкт Петербург (1989 г.).
– Златен медал на Университета “Пол Сабатие”, Тулуза, Франция (1994 г.).
– Почетен знак на Софийския университет със синя лента (1996 г.).
– Кавалер на ордена “Академични палми“, Франция (1999 г.).
– Почетен медал “Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките (2001 г.).
– Почетен знак за изключителни заслуги към Българската академия на науките (2006).
– Диплом за високи научни постижения за монографията „Геология на България –
Мезозойска геология“ (съвместно с Ив. Загорчев и Хр. Дабовски, автор и редактор)
(2010).
– Почетен знак на Съюза на учените в България за значителни научни постижения (2011).
– Диплом за научни постижения в книгата „Глобални изменения на климатите в историята
на Земята“ (2012).
– Грамота на Съюза на учените в България за значителен научно-приложен принос в
Географски терминологичен речник“ (съвместно с Б. Колев) (2013).
– Грамота на БАН за активна и дългогодишна дейност за популяризиране на научни
знания (2013).
– Грамота на Съюза на учените в България за научно-приложен принос за книгата „Основи
на палеонтологията и историчната геология“ (2014).
– ICOI – Int. Conference of Org. Innovation, Fukuoka University, Japan, July 2018. Award as
Outstanding Professor.
Командировки, доклади и лекции в чужбина:

Доклади
– Международен симпозиум, Лион, Франция (1963).
– Международен симпозиум, Москва (1967).
– Международен симпозиум, Мюнстер ФРГ (1979).
– Международен симпозиум, Дубровник, СФРЮ (1983).
– Международен симпозиум, Владикавказ, СССР (1987).
– Международен симпозиум, Тюбинген, ФРГ (1987).
– Международна конференция, Уелингтън, Нова Зеландия (1988).
– Международна конференция, Неапол, Италия (2000)
– International Conference of Org. Inovation, Fukuoka, Japan (2018)

Лекции
– Университета в Дижон, Франция (1968, 1974).
– Университета в Тулуза, Франция (1974, 1990, 1994, 1996).
– Университета в Атина, Гърция (1987).
– Университета в Тюбинген, ФР Германия (1987).
– Университет “Пиер и Мария Кюри“, Париж, Франция (1990, 1994).
– МГУ „М.В. Ломоносов“ (1980).
– Ленинградски университет (1989).

Научни командировки
Чехословакия (1957, 1980, 1983), СССР (1960, 1967, 1973, 1978, 1980, 1987, 1989), Румъния (1964), Франция (1968, 1970, 1974, 1981, 1983, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2004, 2006, 2018), Италия (1974, 1988, 2000), Унгария (1975, 1976, 1985), Алжир (1972), Гърция (1977, 1987, 1993, 2004, 2015), Полша (1979), Швейцария (1974, 1979, 1986, 1987, 2000), Югославия (1974, 1983, 1993), ФРГ (1979, 1987), Турция (1984, 2010), Нова Зеландия (1988), Австралия (1988), Испания (1977, 2005, 2006), Мароко (2006), Белгия
(2006, 2013), Япония (2018).

Участие в международни научни проекти
1. Преустройство на геодинамичната обстановка в Тетиса по време на австрийската орогенеза и нейната роля за изграждането на Балканидите. Българо-френски проект – част от Международната програма “Тетис” на ЮНЕСКО (ръководител на българската част на проекта) 1986 – 1992.
2. IGCP Project 198: Evolution of the Northern Margin of Tethys (1985 – 1990).
3. IGCP Project 262: Tethyan Lower Cretaceous (1987 – 1990).
4. Project “Geological Heritage of South-Eastern Europe“ (1995-1999 ).
5. IGCP Project 343: Stratigraphic Correlation of peri-Tethyan epicratonic basins (1993-1996).

Участие в организацията на международни научни прояви в България
1. VII-ми Конгрес на КБГА (член на техническата комисия на Оргкомитета и ръководител на научната екскурзия в Северозападна България в участъка с. Боровци-Монтана-с.Долни Лом и по маршрута Ботевград – Девня). 1965.
2. Международен симпозиум по проблемите на границата Юра/Креда в България (член на Оргкомитета, редактор, съвместно с И. Сапунов, и автор на основните раздели от Гида за ексукрзиите). 1977.
3. Reunion extraordinaire de la Société géologique de France en Bulgarie (ръководител на
научната програма и редактор съвместно с Ж. Иванов на Гида за екскурзиите). 1985.
4. Международен симпозиум по стратиграфия на Медитеранската долна креда (Председател на Оргкомитета и автор на Гида за екскурзиите). 1987.
5. XIV-ти Конгрес на КБГА (член на Оргкомитета и председател на комисията по палеонтология и стратиграфия). 1989.
6. First International Subregional Meeting on the Geological Heritage in South-Eastern Europe UNESCO (доклад на пленарно заседание; съавтор на Гида за екскурзията в Северозападна България) (6-12 май 1995 г.).
7. SMED Meeting for the preparation of the 32 Int. Geol. Congress (Napoli, Italie, 30.03.- 3.04.2000).

Основни научни интереси
1. Палеонтология и стратиграфия: (таксономия и еволюция на амонитите, юрско-кредна граница, долнокредна стратиграфия и амонитна палеонтология, приципи и методи на стратиграфията, секвентна и събитийна стратиграфия).
2. Теория на еволюцията (фактори, закономерности и възлови моменти в еволюцията на организмите; еволюция на екосистемите, еволюция на поведението; адаптация; кризи и катастрофални явления в
еволюцията; влияние на орбитални фактори върху геоложкия летопис).
3. Регионална геология (геоложки строеж на отделни области от България, други европейски страни, мобилни зони и орогенни прояви в Тетиса, полева геология на нефта и газа);
4. Седиментология (катастрофални явления и цикличност в геоложкия летопис).
5. Палеоклиматология и палеогеография.

Научно творчество
Общо: над 280 публикации, в т.ч. 171 научни статии и студии, 9 монографии и книги, 2 университетски учебника, 12 учебно-методични ръководства и статии по проблемите на висшето образование, и 86 научно-популярни статии.
Трудовете обхващат проблеми на палеонтологията и стратиграфията, история на Земята и теория на еволюцията, регионалната геология, литология (седиментология), палеогеография и палеоклиматология.

Публикации в
България, Франция, Германия, Англия, Испания, Русия, Австрия, Украйна, САЩ.

Цитирания
Общо: в 450 научни публикации на други автори (статии, монографии, университетски учебници) от България, Франция, Русия, Швейцария, Англия и други европейски страни, а също в САЩ, Япония, Канада, Аржентина, Тунис и др. има установени над 1300 цитирания, в т. ч.: в научни статии и студии – над 1000; в монографии – 236; в университетски учебници, справочници и речници – 64, от които:
1. В страната – над 1060 цитирания; Б. В чужбина – над 240, в т.ч. в чуждестранни научни статии – 98
цитирания, монографии – 110 и в университетски учебници и др. – 32 цитирания.
Пълната справка за цитиранията обхваща 56 стр.
Подготовка на научни кадри. Като преподавател в Софийския университет “Св.
Климент Охридски” от 1970 г. до 1997 г. съм чел лекции по следните дисциплини:
палеонтология, биостратиграфия, палеоекология, еволюционна палеонтология,
стратиграфски принципи и практика, съвременни проблеми на геологията и редица
спецкурсове. Чел съм лекции по: палеонтология и стратиграфия за студентите от
специалност геология, основи на палеонтологията и историчната геология (за студенти от
Биологическия факултет) и първата част от курса по основи на историчната геология (за
студенти от специалност археология).

Под мое ръководство са разработени и защитени над 80 курсови работи, над 50
дипломни работи. Повечето от моите дипломанти се изявяват като отлични специалисти в
геолого-проучвателната практика и в областта на науката както у нас, така и в чужбина.
Дългосрочна специализация при мене са зъвършили седем млади специалисти
(Елефтерис Димадис от Гърция, Емьоке Мисливец от Унгария, Хр. Пимпирев, М. Иванов,
Кр. Стойкова, В. Минковска и Й. Райчева). От чуждестранните ми специализанти Е.
Димадис сега е старши геолог в Държавната геоложка служба на Гърция, отговарящ за
геоложката карта на Северна Гърция, а Е. Мисливец е старши научен сътрудник в Унгарския Геологически институт.

Редица мои дипломанти са кандидати на науките (= на сегашната степен “доктор”):
С. Джуранов, С. Даракчиева, Хр. Пимпирев, М. Иванов, Кр. Стойкова, А. Попов, В.
Сачански, П. Павлишина, В. Минковска, С. Бенатов и др. Хр. Пимпирев, М. Иванов, Кр.
Стойкова, В. Минковска, С. Бенатов, Е. Василев и Латинка Христова разработиха
кандидатските си дисертации под мое научно ръководство. Седем от моите дипломанти
са хабилитирани учени – проф. Хр. Пимпирев, проф. К. Стойкова, проф. М. Иванов, проф.
И. Лакова, доценти С. Джуранов, П. Павлишина, В. Сачански. Имал съм и редица
дипломанти от Биологическия факултет в областта на еволюционната палеонтология,
както и един дипломант (Нели Цанкова) от ФКНФ по проблемите на научната
терминология..

Научно-организационна дейност: От 1970 г. съм бил винаги зает с научно-
организационна дейност. Първоначално като зам.-декан и след това декан на Геолого-
географския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1972-1980 г.),
ръководител на катедра (1973-1993 г.) зам.-ректор на университета (1980-1987 г.),
Председател на Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет
(1987-1990 г.), председател на Отделението по природо-математически и инженерни
науки при Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (2001-2009 г.),
главен редактор на списание “Доклади на БАН” (от юни 2006 г.).